Zwycięzcy Pramerica Moc Działania 2017/2018

Piotr Deinhard

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie

Uczeń trzeciej klasy szkoły średniej. Piotr z powodzeniem łączy naukę w szkole z misją strażaka ochotnika i członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Dla niego zdrowie i życie  ludzkie są wartościami nadrzędnymi i one przyświecają podejmowanym inicjatywom społecznym. Piotr ukończył kurs ratownika medycznego, a zdobytą wiedzę wykorzystu­je zarówno w codziennej, ofiarnej pracy strażaka, jak i w kontaktach z kolegami. Prowadząc wykłady w szkołach, podczas różnych imprez i festynów rodzinnych, propaguje wiedzę z  zakresu ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Chętnie angażuje się też w opiekę nad dziećmi ze świetlicy środowiskowej w Oleśnie i oddaje się działalności na rzecz osób wykluczonych i chorych. Pomagał między innymi w obsłudze jadłodajni dla ubo­gich i bezdomnych, organizował odwiedziny podopiecznych domu spokojnej starości oraz Hospicjum Ojców Bonifratrów we Wrocławiu oraz w nich uczestniczył. Na szczególną uwagę zasługuje jednak, jak wiele serca wkłada w pomoc osobom niepełnosprawnym, a zwłaszcza w opiekę nad chorującą na rdzeniowy zanik mięśni kuzynką. Mimo iż sam zmaga się z urazem kręgosłupa, który często uniemożliwia mu sprawne poruszanie się, nie ustaje w żadnej z prowadzonych dotychczas akty­wności wolontariackich, uważając, że to czyni go lepszym człowiekiem.

 

Anna Gibasiewicz

Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Uczennica trzeciej klasy szkoły średniej. Działalność charytatywną rozpoczęła w 2012 roku jeszcze jako gimnazjalistka. Początkowo zaangażowała się w motyli wolontariat przy Hospicjum Palium w Poznaniu, w ramach którego odwiedzała małych podopiecznych hospicjum, bawiła się z nimi i czytała im książki. Trzy lata później, już jako licealistka, wstąpiła do wspólnoty Przymierze Miłosierdzia i razem z jej członkami poświęciła ferie zimowe, by wydawać bezdomnym posiłki w jadłodajni. W lipcu 2017 roku Ania razem ze wspólnotą wyjechała na dziesięć tygodni do Sao Paulo w Brazylii. Mimo barier kulturowych i języko­wych w trudnych warunkach towarzyszyła dzie­ciom z domu dziecka, bawiąc się z nimi, ucząc je angielskiego, a także prowadząc razem z misjonarzami katechezy i modlitwy. Ponad­to sprzątała ulice i malowała domy w bardzo biednej faweli. Zdobytym doświadczeniem chętnie dzieli się z rówieśnikami, przekonując ich do pomocy innym. Kapituła programu Pramerica Moc Działania jest pod szczególnym wrażeniem jej odwagi i oddania dla realizacji idei wolontariatu misyjnego. 

 

Karolina Jasiak

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Generała Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu

Uczennica trzeciej klasy szkoły średniej. Ko­ordynatorka Szkolnego Klubu Wolontariatu, w ramach którego sama poszukuje, szkoli i angażuje nowych uczniów do działań charytatywnych. Dzięki determinacji i niezwykłej osobowości potrafi zjednywać ludzi z różnych środowisk i przekonywać ich do pomocy potrzebującym, czego przykładem jest  akcja „Otwarte Serce dla Łukasza", do której udało się jej zmobilizować wolontariuszy, szkoły i organizacje pozarządowe z całego województwa opolskiego. Warto też podkreślić, że koordynowane przez nią projekty przynoszą wymierny efekt finansowy dla potrzebujących. Podczas ubiegłorocznej IX edycji „Pól nadziei" dla Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu udało się  zebrać rekordową kwotę ponad 50 tys. zł na sprzęt medyczny dla nieuleczal­nie chorych dzieci. Ponadto Karolina realizo­wała własny wolontariat pozaszkolny w przedszkolu i Polskim Towarzystwie Diabetyków. Udzielała pomocy koleżeńskiej w nauce języ­ka angielskiego oraz brała udział w akcjach organizowanych  przez Szkolne Koło PCK i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Jak sama przyznaje, nie wyobraża sobie życia bez pomagania i angażowania innych w niesienie pomocy. Karolina zainicjowała i współrealizo­wała Szkolną Galę Wolontariatu. Wydarzenie to stało się okazją do podziękowania wolontariu­szom i wzmocnienia ich motywacji do dalszej pracy. Co ciekawe, każdy wolontariusz otrzy­mał upominek wykonany własnoręcznie przez Karolinę z grupą liderek. Przedsiębiorcza po­stawa, oddanie Karoliny i promowanie przez nią idei wolontariatu zyskały uznanie w oczach członków kapituły programu Pramerica Moc Działania.

 

Magdalena Jasińska

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu

Uczennica drugiej klasy szkoły średniej. Swoją przygodę z wolontariatem rozpoczęła jeszcze w trakcie nauki w gimnazjum. Jak deklaruje, do zaangażowania społecznego zainspirowali ją rodzice i to oni są dla niej wzorem do naśladowania. Magdę wyróżnia ogromna wrażli­wość i otwartość na drugiego człowieka, czego przykładem są jej stałe odwiedziny podopie­cznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dobrodzieniu, gdzie bywa do dzisiaj, cho­ciaż rozpoczęła naukę w innym mieście. Swoją energią i uśmiechem dzieli się też chętnie z dziećmi, które systematycznie odwiedza jako wolontariuszka Fundacji „Dr Clown" na oddziałach szpitalnych, w hospicjach, domach dziecka, ośrodkach pomocy kryzysowej. Dla nich też organizuje akcje charytatywne. Na szczególną uwagę zasługuje jej inicjatywa prze­prowadzenia w szkołach serii warsztatów na temat niepełnosprawności oraz kreatywności, która zrodziła się z doświadczeń zdobytych podczas pracy z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Czarnowąsach, gdzie Magda pierwszy raz miała styczność z osobami z niepełnosprawnością umysłową i fizyczną. Ponadto była pomysłodawczynią i współre­alizatorką spektaklu charytatywnego „Brian-człowiek, który nigdy nie żył", do którego przy­gotowania udało się jej zachęcić wielu uczniów, patronów i sponsorów, co świadczy o jej de­terminacji i oddaniu idei pomocy innym.

 

Kinga Jóźwiak

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnicach Warckich

Uczennica trzeciej klasy gimnazjum, która działalność na rzecz społeczności lokalnej i szkolnej zaczęła zaraz po podjęciu nauki w gimnazjum. Brała udział w pracach Szkol­nego Klubu Wolontariatu i Szkolnego Klubu Europejskiego, w ramach którego została li­derką projektu „Move your Europe", nagrodzo­nego przez Fundację Schumana w ogólnopolskim  konkursie. Jego częścią była debata ,,Czy warto uczyć się i pracować za granią", która odbiła się szerokim echem w lokalnej społeczności. Kinga dostrzegła, że problem kompleksów i ograniczeń może dotyczyć osób z jej bliskiego otoczenia, dlatego stwo­rzyła samodzielnie projekt „Niewykluczeni", który inspiruje do kontynuacji nauki, poma­ga uczniom uwierzyć we własne możliwości i pokonać lęk przed nowym miejscem. Punktem wyjścia do opracowania inicjatywy były również osobiste doświadczenia Kingi, która podobnie jak wielu jej kolegów i koleżanek uczęszcza do szkoły w małej miejscowości i zmierzyła się z utrudnionym dostępem do różnych instytucji, miejsc, takich jak: kino, teatr, basen. W ramach projektu Kinga przeprowadziła szereg ankiet wśród uczniów, w których pytała o ich obawy związane między innymi z nauką w innej miejscowości. Wnioski z nich płynące stały się inspiracją i materiałem do pracy dla wychowaw­ców w szkole oraz zostały wykorzystane przez Kingę do przygotowania specjalnej ulotki informacyjnej, skierowanej do rodziców. Do projek­tu zostały też zaproszone osoby pochodzące z małych miejscowości, które ukończyły szko­ły średnie i studia, by podzieliły się swoimi doświadczeniami. Kapituła programu Moc Działania jest pod dużym wrażeniem pomysłu Kingi, z którego może czerpać młodzież w całej Polsce.

 

Kacper Jurowicz

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

Uczeń czwartej klasy szkoły średniej. Przy­godę z działalnością charytatywną rozpoczął w 2011 roku, jako wolontariusz w Szkolnym Kole Caritas. Motorem jego dalszych działań była walka o życie siostry. To dla niej zorgani­zował w 2014 roku trzydniowy festyn charytatywny „Błonia dla Madzi" oraz liczne zbiórki  pieniężne, co świadczy nie tylko o dużej determinacji, ale i o dojrzałości oraz odpowiedzialności Kacpra. Kierowany wdzięcznością za dobro, jakiego doświad­czyła jego rodzina, zainicjował wiele akcji na rzecz potrzebujących. Jest też aktywnym uczestnikiem licznych działań prospołecz­nych na rzecz ludzi chorych i cierpiących oraz pogorzelców, którzy stracili cały dorobek życia. Działania realizuje, współpracując z Fun­dacją Hospicyjno-Onkologiczną „Samarytanin". Za swoją działalność został uhonorowany nagrodą dla osób promujących miasto i gminę Kluczbork, znalazł się również w gronie laureatów Samorządowego Konkursu Nasto­latków „Ośmiu Wspaniałych". Jego marzeniem jest założenie własnej fundacji. Kapituła pro­gramu Pramerica Moc Działania jest pod wrażeniem niezwykłej wrażliwości Kacpra na potrzeby drugiego człowieka oraz oddania, z jakim angażuje się w kolejne projekty charytatywne.

 

Mateusz Mielczarek

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie

Uczeń drugiej klasy szkoły średniej. Od 2013 roku jest wolontariuszem WOŚP, a od 2016 roku także akcji Szlachetna Paczka. Mateusz jest również stałym wolontariuszem w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Swoją działalno ścią chce przełamywać tabu związane z kulturą żydowską i dbać o dobre relacje między Polakami a Żydami. Brał udział  między innymi w akcji „Żonkile", ,,Marszu Pamięci 22 lipca" i wielu innych wydarzeniach upa­miętniających historię. W tym roku został ambasadorem akcji. Na szczególne uznanie zasługuje jego mocne zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony praw człowieka. Od   2016 roku Mateusz pisze teksty do „Gazety Wyborczej", w których zwraca uwagę na problemy drugiego człowieka. Jego artykuł o niesprawiedliwości przy przyznawniu świadczenia 500+ odbił się szerokim echem i ożywił społeczną debatę. Ponadto Mateusz był wolontariuszem w ramach koncertu „Matki Niepokornych", dedykowanego wszystkim polskim matkom, oraz ambasadorem Festiwalu Edukacji Międzynarodowej w Warszawie. Jako wolontariusz uczestniczył również w Między­narodowym Kongresie Praw Dziecka. Na zaproszenie Biura Rzecznika Praw Dziecka w grudniu 2017 roku w ramach projektu Non-violent Childhoods: moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, organizowanego przez Komisję Europejską, wziął udział w debacie jako prelegent. W grudniu 2017 roku został Młodzieżowym Doradcą Rzecznika Praw Dziecka.

 

Natalia Nowicka

VII Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy

Natalia jest uczennicą drugiej klasy szkoły średniej, ale działa charytatywnie już od 2008 roku w myśl wyznawanej przez siebie idei: ,,świat sam się nie zmienia, to my musi­my go zmienić na lepszy ". Zaczynała jako wolontariuszka Szkolnego Koła Caritas, później w ramach Fundacji „Salus Homini" brała udział w akcjach, zbiórkach i innych ini­cjowanych przez fundację wydarzeniach. Sa­modzielnie przeprowadzała akcje edukacyj­ne, charytatywne i profilaktyczne na przykład na temat raka szyjki macicy czy nowotworów skóry. Ponadto organizowała korepetycje, kolonie, wigilie i wyjazdy dla osieroconych dzieci. Aktywnie działa również w samorządzie uczniowskim oraz w Młodzieżowym Centrum Informacji i Rozwoju poprzez angażowanie młodzieży do działań w wolontariacie. Pro­wadzi własną audycję w OMG Radio. Bierze także udział w Szlachetnej Paczce oraz pomagała zorganizować koncert WOŚP w swojej szkole. Została uhonorowana tytułem „Wolon­tariusza Roku Powiatu Nakielskiego 2016". Natalia jako wolontariuszka chce dzielić się tym, co ma - cząstką siebie i nieść radość osobom, które dotknęło cierpienie. Dlatego angażuje się szczególnie w akcje pomocy hospicjom. Brała udział w ogólnopolskiej kam­panii „Hospicjum to też Życie", organizacji kon­certu charytatywnego „Głosy dla Hospicjum" i kweście palemek dla Hospicjum Domowego NZOS Medicus. Natalia przyznaje, że nie wy­obraża sobie życia bez wolontariatu, który ją wzbogaca jako człowieka. Najlepszą moty­wacją i nagrodą dla niej jest uśmiech osiero­conego dziecka lub uścisk starszej osoby. Na wyjątkowe uznanie zasługuje jej dojrzałość, zaangażowanie w promowanie idei wolonta­riatu, konsekwencja w działaniu oraz skala aktywności.

 

Mateusz Olborski

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi

Uczeń trzeciej klasy szkoły średniej. Działal­ność  społeczną rozpoczął w 2015 roku jako wolontariusz WOŚP. Po podjęciu nau­ki w liceum zainicjował powstanie Szkolne­go Koła Wolontariatu. Mateusz samodzielnie zorganizował warsztaty z  biologii dla dzieci z łódzkiego Domu Dziecka nr 5. Ponadto an­gażuje się w pomoc seniorom i opiekę nad nimi w domach opieki społecznej, jest też wolontariuszem Fundacji „Dr Clown". To nie wszystko, gdyż w ramach „wolontariatu bez granic" współpracuje z Polską Akcją Humanitarną i wspiera walkę z ubóstwem, brakiem wody pitnej czy odpowiednich warunków sanitarnych. Promuje też ideę wolontariatu międzynarodowego. Aktywizując młodzież z łódzkich szkół, zorganizował m.in. zbiórkę pieniędzy na budowę studni w Sudanie. Wśród licznych inicjatyw realizowanych przez Mateusza na szczególną uwagę zasługują dwa autorskie działania. Pierwszym z nich jest projekt edukacyjno-wychowawczy pt. ,,Wszyscy możecie zostać wolontariuszami", rozbudzający wśród uczniów czterech  łódzkich szkół chęć bezinteresownego pomagania innym, który został objęty honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty. Docelowo kon­cepcja ma być realizowana w ośmiu szkołach. Drugim jest projekt ochrony kaczek w parku Helenów i zainstalowania dla nich specjal­nych karmników zwanych „kaczkomatami". Akcji tej towarzyszy program edukacyjny zachęcający lokalną społeczność do praw­ idłowego dokarmiania ptaków. Postawa Ma­teusza, pełna empatii, a także umiejętność dostrzegania w otoczeniu problemów spo­łecznych i reagowania na nie wywarły duże wrażenie na kapitule programu Pramerica Moc Działania.

 

Maria Siewkowska

Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie

Pomimo że jest dopiero uczennicą trzeciej klasy gimnazjum, zdobyła już szerokie doświadcze­nia w byciu wolontariuszką. Marysia jest aktywną nastolatką, jednak przez swoją przewlekłą chorobę wie również, co oznacza konieczność przebywania w szpitalu. Wie, jak smakuje wolno upływający wtedy czas oraz jak doskwiera tęsknota za rówieśnikami. Własne doświadczenia natchnęły ją do tego, aby umilić pobyt w szpitalu dzieciom, które walczą z nowotworem w Instytucie Pediatrii na Oddziale Onkologii i Hematologii w Pozna­niu. Marysia samodzielnie organizuje dla nich spotkania z gwiazdami z pierwszych stron gazet - redaguje zaproszenia, przygotowuje listy do osób zapraszanych do szpitala oraz organizuje ich wizyty. Dotychczas dzięki Mary­si szpital odwiedzili między innymi wokalistka Sylwia Przybysz, piosenkarz Michał Szpak, lekkoatletka Anita Włodarczyk. Marysia przekuła przykre doświadczenia w moc działania i dobro, którym obdarowuje innych pacjen­tów. To jednak nie koniec wolontariackiej aktywności Marysi. Jako wielbicielka psów angażuje się również w pomoc w schronisku dla zwierząt. Regularnie odwiedza bezdomne czworonogi, karmi je, wyprowadza na spacery, pielęgnuje i... nie przestaje marzyć, że kiedyś wróci z jednym z nich do domu. 

 

Magdalena Sulmińska

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach

Obecnie jest uczennicą klasy maturalnej, a zaczęła działać charytatywnie już w czwartej klasie szkoły podstawowej. Jako członkini Szkolnej Grupy Wolontariuszy odwiedzała seniorów w domu opieki. Zaangażowała się również w pracę na rzecz dzieci z różnymi zaburzeniami. Po rozpoczęciu nauki w technikum chętnie uczestniczyła w inicjatywach wolontariackich w szkole i internacie. Podczas wakacji razem ze Związkiem Harcerstwa Polskiego przy Hufcu Ziemi Wałbrzyskiej współorganizowała obozy dla dzieci z biednych rodzin i uczestniczyła w nich jako opiekun. Na szczególne uznanie zasługuje jednak jej zaangażowanie w pracę z dziećmi z domu dziecka. Magda sama jest wychowanką takiej placówki i pomimo usamodzielnienia się chętnie wraca do miejsca, w którym dorastała. Dzieli się z dziećmi swoimi doświadczeniami i na swoim przykładzie przekonuje je, że kluczem do szczęśliwego życia jest nauka i podążanie za marzeniami. Z dumą przyznaje, że dzięki swoim działaniom udało się jej wesprzeć kilkoro wychowanków w wy­borze życiowej drogi. Swoją postawą i akty­wnością chce dbać o budowanie dobrego wizerunku społecznego wychowanków domu dziecka. Magda przyznaje, że pomaganie innym stało  się sensem jej  życia, bo dzięki temu czuje, że jest komuś potrzebna, a przy okazji może też odwdzięczyć się losowi za dobro, które sama wcześniej otrzymała.

 

Patryk Widera

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Kluczborku

Patryk jest uczniem trzeciej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. Rozpoczął swoją działalność wolontariacką już w 2009 roku w Klubie 8. Na początku włączał się w akcje organizowane przez innych, takie jak: Choinki Nadziei dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, obchody światowego Dnia Walki z AIDS czy „Mikołajem każdy może być". Obecnie sam przygotowuje niezbędne do przeprowadzenia akcji ulotki, które następ­nie rozdaje mieszkańcom Kluczborka. Patryk brał też udział w Maratonie Pisania Listów organizowanym przez Amnesty International oraz w ogólnopolskiej akcji pisania kartek do żyjących powstańców BohaterON. W poprzed­nich dwóch latach przygotowywał również ozdoby na kiermasze charytatywne, przy okazji motywując  młodszych kolegów z Klubu do pomocy. Na bazie zdobytych doświadczeń sam inicjuje działania społeczne, takie jak organizacja spotkań z pensjonariuszami Domu Pomocy  Społecznej z okazji Dnia Babci i Dziadka. W 2016 roku włączył wolontariu­szy w internacie w akcję na rzecz chorego kolegi, połączoną z kiermaszem charytatyw­nym. Był też organizatorem projektu „Starszy Brat", którego ideą była pomoc młodszym kolegom w codziennych czynnościach lub podczas różnego rodzaju zajęć. Za swoją działalność został wyróżniony w 2014 roku w Samorządowym Konkursie Nastolatków Powiatu Kluczborskiego „Ośmiu Wspaniałych". Kapituła programu Pramerica Moc Działania jest pod wrażeniem zaangażowania Patryka, który nieustannie niesie pomoc innym.